KODER3

บริษัทโค้ดเด้อทรี จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในวันที่ 26 ตุลาคม 2561

ปัจจุบัน บริษัทฯ  บริการด้านโซลูชั่น รับให้คำปรึกษา ดูแลระบบ ออกแบบและติดตั้งพัฒนาระบบทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ รวมทั้งบริการทางด้าน Outsourcing ด้วยประสบการณ์แและความเชี่ยวชาญในการทำงานมามากกว่า 15 ปี.

Our Vision and Mission

บริษัทฯ มุ่งเน้นพัฒนาระบบให้กับลูกค้า โดยคำนึงถึงความพึงพอใจ คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้า คำนึงถึงการเป็นบริษัทที่สร้างประโยชน์ไม่ใช่แค่ตัวบริษัทหรือลูกค้า แต่เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนในภาพใหญ่กว่านั้น เช่น ภูมิภาคหรือในระดับประเทศ.