Client Details

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

Services Provided

พัฒนา IOS Application, API, Back-Office Data Management

Project Timeline

4 Month for Application Coding

Project Overview

Application รับแจ้งเหตุด่วน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระบบสามารถรับการแจ้งเหตุจาก ประชาชนทั่วไป แสดงสถานที่สำคัญทางราชการ แสดงบุคคลที่มีหมายจับ รวมไปจนถึงข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไป